Praktijk voor hypnotherapie en overige natuurgeneeskundige psychotherapie

Algemene Voorwaarden van Praktijk Hypnotherapie Loosduinen

Home

Wie ben ik

Visie

Werkwijze en methodes

Tarieven

Algemene Voorwaarden

Contact

Links

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van de Praktijk Hypnotherapie Loosduinen. Jeannot Kant, eigenaar van en behandelaar in deze praktijk, behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.
Jeannot Kant is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH) en hij ontvangt ieder jaar een licentie welke zichtbaar in de praktijk is opgehangen. Deze licentie wordt jaarlijks verstrekt en garandeert dat hij voldoet aan de benodigde eisen t.a.v. opleidingen, bijscholing en intervisie.
Jeannot Kant is gehouden aan de door de NBVH en RBCZ vastgestelde beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen voor therapeuten.
De cliŽnt sluit samen met Jeannot Kant een behandelovereenkomst waarin rechten en plichten van beide zijden zijn geregeld. Hierin staan ook de belangrijkste formele gegevens van de cliŽnt en de gemaakte hulpverleningsafspraken. De behandelovereenkomst wordt door de cliŽnt en Jeannot Kant ondertekend en voorzien van een dagtekening. In het eerste gesprek ontvangt de cliŽnt de Algemene Voorwaarden.
Consulten, gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Jeannot Kant en zijn cliŽnt(en) plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Jeannot Kant zal nooit enige mededeling doen aan derde partijen, over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de cliŽnt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.
Deelname aan een hypnose sessie of consult is vrijwillig. Omdat geen enkele therapie 100% garanties biedt kan ook Jeannot Kant geen garanties op het eindresultaat garanderen. Hij kan wel garanderen dat hij zijn uiterste best zal doen om zijn cliŽnt te helpen en daarbij maakt hij gebruik van gangbare en beproefde technieken binnen de hypnotherapie en verwante werksoorten. De cliŽnt is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden tijdens en na de hypnose sessie, behandeling en/of consult.
De cliŽnt past interventies waarvan hij/zij heeft kennisgenomen niet toe op anderen.
Jeannot Kant aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliŽnt onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg andere therapieŽn aangaat of is aangegaan dan wel voor de therapie belangwekkende informatie heeft verzwegen.
Jeannot Kant is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. De cliŽnt vrijwaart hem tegen alle aanspraken van derden terzake. Jeannot Kant is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of ziekte, noch voor schade aan eigendommen van cliŽnten, noch voor schade veroorzaakt door cliŽnten voortvloeiend uit of verband houdend met de behandelingen, sessies en consulten.
Jeannot Kant verplicht zich de cliŽnt door te verwijzen naar een collega, zorgverlener of arts, indien de behandeling niet geŽigend en/of toereikend is.
Jeannot Kant behoudt zich het recht voor om cliŽnten (met opgave van redenen) te weigeren. Hij kan de overeenkomst eenzijdig onder vermelding van argumenten beŽindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. Indien de cliŽnt voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan de cliŽnt deze eenzijdig beŽindigen (met inachtneming van het tijdig afzeggen van een afspraak).
De cliŽnt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de sessie in rekening worden gebracht.
Jeannot Kant verplicht zich aan het tarief te houden zoals beschreven op de website. Betalingswijze van de behandeling is contant of via bankoverschrijving per sessie. In de praktijk kan niet gepind worden. Een factuur wordt na de behandeling meegegeven of nagestuurd.
De cliŽnt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaraties bij de zorgverzekeraar. De cliŽnt dient zelf te informeren of de zorgverzekeraar de sessie vergoedt. De factuur is voorzien van alle noodzakelijke  informatie t.b.v. de vergoeding door de zorgverzekeraar. Daadwerkelijke vergoeding van de declaraties valt buiten de verantwoordelijkheid van Jeannot Kant.
Voor eventuele onopgeloste klachten over de behandeling kan de cliŽnt zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsorganisatie waarbij Jeannot Kant is aangesloten, de NBVH.

(C) 2007-2017 Hypnotherapie Loosduinen/ design door Jeannot Kant / Hosting door Strato / laatste update 3-1-2017